Kế hoạch số 15/KH-MGLC, Lê Chánh, ngày 15 tháng 01 năm 2021, Kế hoạc phát triển Trường Mẫu giáo Lê Chánh